Piyoutim - ש

Sa El Tov שא אל טוב

Shira Hadacha Page : 538 Nawa-Athar Origine : Sahirtou

Sa Li Keghodel Hasdekha שא לי כגודל חסדך

Sa Liznouhakh שא לזנוחך

Shira Hadacha Page : 402 Bayat Shouri

Samah שמח

Shira Hadacha Page : 517 Origine : Sawah

Samahti Beomrim Li שמחתי באומרים לי

Sar HaThorah שר התורה

Rabbi Haïm Kaniewsky Origine : Haydi Söyle

Sé-i Kina Bimghina שאי קינה, בּמגנה

Tichea Beav

Semah Ben Haham שמח בן חכם

Bar-Miçwa Origine : Moush Belkalam

Semah Beni שמח בּני

Origine : Ana Winta

Semah Na Behelkekha שמח נא בחלקך

Ajam Origine : khatarna ala balak

Shaalta Habibi שאלת חביבי

Shabbat Kodesh Natan שבת קדש נתן

Piyoutim de Shabbat Origine : Abaad Kountoum

Shabbat Menouha שבת מנוחה

Petiha

Shabbat Shalom שבּת שלום

Bayat Origine : Ksert Koul Ennas

Shabehi Yerouchalaïm שבחי ירושלים

Shahar Avakechkha שחר אבקשך

Shalom Aleikhem שלום עליכם

Piyoutim de Shabbat

Shalom Beaolekhem שלום באהלכם

Mariage

Shalom Weshalwa שלום ושלוה

Shana Veshana שנה בשנה

Tichea Beav

Shaol Yishal שאול ישאל

Nahawand Origine : Gamil Gamal

Shealouni Ad Mataï שאלוני עד מתי

Bayat Origine : Saalouni Nass

Shealtani שאלתני

Origine : Wahashtiny

Shefal Rouah שפל רוח

Yamim Noraïm

Shekhora Welo Miyain שכורה ולא מיין

Tichea Beav

Shelah La שלח לה

Origine : Salha

Shelah Li Goel שלח לי גואל

Bayat Origine : Ibaatli Gawab

Shelah Li Malakh שלח לי מלאך

Shem El Kamti שם אל קמתי

Selihot

Shem El Shakaï שם אל שד-י

Shem Shakaï Aleikha Yehi שם שדי עליך יהי

Mariage Origine : awel mara

Shem Ya Aleikha שם יה עליך

Origine : Salem Aleya

Shema Israel שמע ישראל

Shema Koli שמע קולי

Yamim Noraïm

Shema Weatsil שמע והציל

Hijaz Origine : Shams El Aseel

Shema, Eli Shema שמע אלי שמע

Saba

Shemo Laad Nizkor שמו לעד נזכור

Rav Mordekhai Shaarabi Origine : Katalouni Ayouna El Soud

Shenizké Levanim Tovim שנזכה לבנים טובים

Origine : Sanatain Wana Ahayil Feek

Shevah Habibi שבח חביבי

Ajam Origine : Chebbak Habibi

Shinannim Shaanannim שִׁנְאַנִּים שַׁאֲנַנִּים

Yamim Noraïm

Shir HaMakam שיר המקאם

Shir HaTanakh שיר התנ׳ך

Shir Lekha Ashir שִׁיר לְךָ אָשִׁיר

Bayat Origine : samai bayat ibrahim al aryan

Shir Levavi שיר לבבי

Rebbi Rahamim Haï Houita HaCohen Origine : Al Ababi

Shiri Lakh Artsi שירי לך ארצי

Rast Origine : Sidi El Assari

Shiri Ya Hamouda שירי יה חמודה

Shira Hadacha Page : 221 Origine : Jari Ya Hamouda

Shirou Beghila שירו בגילה

Rast

Shirou Beshir Hadash שירו בשיר חדש

Shirou Lemelekh Aolam שירו למלך העולם

Shirou Leyom HaShabbat שירו ליום השבת

Piyoutim de Shabbat Origine : Tigi neksem el Amar

Shirou Shir Hadash שירו שיר חדש

Shirou Shir Hedwa שׁירו שׁיר חדוה

Shira Hadacha Page : 345 Bar-Miçwa

Shiveat Yamim Tahogh שבעת ימים תחג

Soukot Origine : bedak million sana

Shkon Bimeoni & Melekh Gadol שכון במעוני

Siga Origine : esmaouni

Shokedet Al Dal שוקדת על דל

Shokhen Beerets Nokriya שוכן בארץ נכריה

Origine : sakin fi hayi alsayida

Shour Y-ah Av Rahaman שור יה אב רחמן

Shira Hadacha Page : 549 Saba

Shouv El Habib שוב אל חביב

Shira Hadacha Page : 516 Nahawand Origine : Shouft Elhabib

Shouva Limonakh שובה למעונך

Origine : lola el malama

Sihi Haazina שִׂיחִי הַאֲזִינָה

Ajam Origine : Idd El Ayyam

Sima Laad שימה לעד

Shira Hadacha Page : 594 Siga

Simhou Ami Banim Weavot שמחו עמי בנים ואבות

Soukot

Simhou Wesimhou שמחו ושמחו

Simha Torah