Piyoutim - ט

Tal El Refa טל אל רפא

Shira Hadacha Page : 247 Mahour

Tiharam טהרם

Mariage

Touvakh טובך

Origine : Touba

Touvakh Leolam טובך לעולם

Shira Hadacha Page : 551 Saba Origine : Houbak Ya Salam

Tov El Gamal טוב אל גמל

Bar-Miçwa

Tovatekha Na Habibi - Ol Malkhout Shamayim טובתך נא חביבי

Origine : wehyatak ya habibi