Ashabat Baharti Leam השבת בחרתי לעם

Yehiel Nahari : Ashabat Baharti Leam (Piyoutim de Shabbat) (Ajam)

Voir »

Daniel Shaaltiel : Ashabat Baharti Leam (Piyoutim de Shabbat) (Ajam)

Voir »