Ava Nashir הבה נשיר

David Shiro - Ava Nashir

Ecouter »

Source : Goli Wala Tkhabich Ya Zain

Paroles

מילים :מנחם מ. מוסטקי לחן:גולי וולא תכביש יזן

{הבה נשיר ונרנן לחתן יפה העין {2} לחתן יפה העין, יפה העין {2.

א-שאו חתן עלי כפים, ידידים ואוהבים,
{גילו שירו בשמחה, לכבוד חתן והכלה {2

ב-תגיל כלה ליבה יפרח, בחתנה רבי פינחס,
{כלה נאה וחסודה, בת מלכים לו עטרה {2

ג-ישמח חתן בכלתו, ביום זה יום שמחת ליבו,
{יברכם הא-ל הטוב בסימן טוב ומזל טוב {2

ד-הללו בן תורה יקר, אברך נעים ורב חכמה,
{בעל מידות וענוה, אשרי כלה שבו זכתה {2

ה-תזכו לבנות בית ישראל, ברוב בנים ברכת השם,
{יזכו רעים ואהובים, להיות זאת השנה הורים {2