Avraham Oavi אברהם אוהבי

Shmouel Berdah - Avraham Oavi

Ecouter »

Source : Oul El Kelmeten

Paroles

מלים: הרב מאיר י. מזוז
מאקאם: ביאת

קול אל משמים גילה
ירא ה' עתה ידעתי
יזרח שמשך חביבי
אברהם אוהבי

עשרה ניסיונות בחנתיו
בכולם התייצב טוב
המליך אדון י-ה על עולמי
ברכת אבות תחילה וסוף

ברכת מגן אברהם לך
הכול ירוממוך
כוונת ברכתך יותר- 
מכל הברכות
פזמון: קול משמים וכו'

גרים רבים נמשכים אחר רוח דתך
ידיד ראיתיך בביתי,עת אפו חרה
חורבני ובנייני
ולמה תשכחני
אני ממתין לחזוני
שובה כימי קדם לביתך
:עשרה נסיונות וכו' קול

עמד ועתר לדין סדום אולי ישתנה
עפר הפך לחרב ותחתיו כל שונא
אבן בצווארו תלה
כל מחלה מרפאיה
אבי האומה קראתיך
שובה למעונך ולמעמדך
פזמון:עשרה נסיונות וכו' קול