Shmouel Berdah - Musique

 • Shmouel Berdah - Avraham Oavi


 • Piyout : Avraham Oavi
 • מלים: הרב מאיר י. מזוז
  מאקאם: ביאת

  קול אל משמים גילה
  ירא ה' עתה ידעתי
  יזרח שמשך חביבי
  אברהם אוהבי

  עשרה ניסיונות בחנתיו
  בכולם התייצב טוב
  המליך אדון י-ה על עולמי
  ברכת אבות תחילה וסוף

  ברכת מגן אברהם לך
  הכול ירוממוך
  כוונת ברכתך יותר- 
  מכל הברכות
  פזמון: קול משמים וכו'

  גרים רבים נמשכים אחר רוח דתך
  ידיד ראיתיך בביתי,עת אפו חרה
  חורבני ובנייני
  ולמה תשכחני
  אני ממתין לחזוני
  שובה כימי קדם לביתך
  :עשרה נסיונות וכו' קול

  עמד ועתר לדין סדום אולי ישתנה
  עפר הפך לחרב ותחתיו כל שונא
  אבן בצווארו תלה
  כל מחלה מרפאיה
  אבי האומה קראתיך
  שובה למעונך ולמעמדך
  פזמון:עשרה נסיונות וכו' קול


 • Publiée le : 2013-07-21 15:59:36

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour laisser un commentaire