David Shiro - Musique

 • David Shiro - Tehilim Jour 1 - Rite Halabi


 • לאחי ורעי עם ישראל,
  בני האבות עם קדושים,
  לפניכם הקלטת מזמורי התהילים במלואם לכל ימות השבוע , בטעמי המקרא ובהיגוי החלאבי המסורתי לקהילתנו
  ק״ק יוצאי ארם - צובה (חלאב).
  ואל יתפלא השומע על השינויים בביטויי המילים ובנגינת הטעמים מכיוון שזוהי מטרתנו , ומנהג אבותינו הקדושים בידינו,
  ולכן מצווה עלינו לשמור ולשמר על מנהגיהם של קדמוני קהילתנו שמהם יצאה תורה מסורת ומנהגים לכל קצות תבל ומהם שאבו ושתו העדרים בני קהילתינו .
  יתכן וגם בתוך קהילתינו ישנן שינויים קלים, אבל עדיין הרגשתי חובה אישית להקליט את מזמורי התהילים בשפה ברורה,
  ובנעימה קלה ונעימה,
  למען לא תשכח הקריאה והנגינה הזאת מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם.
  יהי רצון שחפץ ה׳ בידינו יצלח ,
  וכל החפץ יבוא ויטול למען זיכוי הרבים,
  ויזכה להגדיל תורה ולהאדיר .

  וכבר כתבו גדולי רבותינו שכל הרגיל בקריאת ספר תהילים דוחה כל מיני פורענות ופגעים רעים מעליו ומעל בני ביתו , ומגלגל עליהם כל מיני שפע , ברכות , טובות והצלחות, והרוצה לדבק בבורא יתברך ובשבחיו, יקרא וילמד בספר התהלים. ובמיוחד כל מי שיש לו איזה דחק השעה או צער רח״ל, או להבדיל אישתו כורעת ללדת או שהוא מהלך בדרך או עובר באויר ובים , יקרא בספר התהילים בכוונה ,
  אזי יראה ישועות ונפלאות . 
  האזנה נעימה !!! דוד שירו . 


 • Publiée le : 2017-07-13 17:13:39

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour laisser un commentaire