Amévorakh המבורך

Ziv Yehezkel Ori Arieli : Amévorakh

Voir »

Paroles

המבורך בכל מערך , בין במטה בין במעלה , אש ומים ושמים , והארץ אשר תלה. יעידון על אשר פעל , כי מה רם ומה נפלא , ועבדיו וצאן ידיו , לדינו עומדים סלה. ביום פקדו, בני חלדו , תקפוץ פיה עולה, ובו יצדקו ויתהללו , כל זרע ישראל. להקדיש את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל.