Ya Eli Lakh Mahalali יה אלי לך מהללי

Yitshak Hayoun - Ya Eli Lakh Mahalali

Ecouter »

Aviel Seroussi - Ya Eli Lakh Mahalali

Ecouter »

Paroles

יה אלי לך מהללי, אתה צורי גואלי, רפא נא מחלי, עדי אנה פדה נא

תמיד לך בקוראנו, מהרה עננו, קבל תפילתנו, כתפילת רב חנינא

רחם על עמך, ופקוד את צאנך, תנחם לארצך,ארץ התמימה

ואז תבנה בית המקדש, ושם נשיר שיר חדש יתגדל ויתקדש, שמה רבה בעלמא