Mevorakh Shabbat מבורך שבת

Pirhe Shmouel Ouzan - Mevorakh Shabbat (A Capella)

Ecouter »

Shoushane Chelly - Mevorakh Shabbat

Ecouter »

Shmouel Ouzan - Mevorakh Shabbat (A Capella)

Ecouter »

Shmouel Ouzan : Mevorakh Shabbat (A Capella) (Piyoutim de Shabbat)

Voir »

Paroles

מבורך שבת מפי אלוהים. גבוה על כל גבוהים. מכל ימים ברך אותו. מדי שבת בשבתו. כי בו שבת מכל מלאכתו.
ששת ימים תעשה מעשיך. ובהם תעשה כל צרכך. וביום השביעי תנוח מעסקך. שמר ושמח בביאתו. כי בו שבת מכל מלאכתו.
האל צוה מיום ראשון. שמר שבת כבת אישון. ומחחלו בנחל קישון. יהיה גרוף להמיתו. כי בו שבת מכל מלאכתו.
קדושת שבת כתקנת עזרא. יעלו שבעה לספר תורה. והמפטיר ישלים ההפטרה. יתפללו מוסף כהלכתו. כי בו שבת מכל מלאכתו.