Abou Kaf הבו כף

David Shiro - Abou Kaf

Ecouter »

Paroles

מילים: מנחם מ. מוסטקי לחן:עטף ולטף

הבו כף ושיר תנו לאל רב עליליה
נהללה אל דגולולו אשא עיני יה
אל ביתך מתי תשוב אחרת כה עלי יה
מה יפה בעיר ציון(3) מקדש על המוריה

ואתנה קולי בהלל אליך צור מגיני
לאל שירה ורנן ולחסדו צופה עיני
אין בלתך גומל טוב בלעדך אין חנון
סלח לי אל טוב ורחום מפרנס לכל בריה
אל ביתך מתי תשוב,,,

והעתר לי אהוב ובנה עיר תהילתי
שוב אל בית שכינתך אשא לך מנחתי
עולתי לך תיכון וכהן תודה יקריב
ולוי על הדוכן שיר חדש לשמך יה
אל ביתך מתי תשוב,,,