Amalakhim Ameshorerim המלאכים המשוררים

David Shiro - Amalakhim Ameshorerim - A Capella

Ecouter »

Paroles

מילים: מנחם מ. מוסטקי לחן: אהה כלימי יסחבותי

המלאכים המשוררים בשמי מעלה אמרו לי
העת רצון לפני דודי וישעה א-ל לשירתי

הישכיל איש להבין מהי השירה ומעלתה
הזכה מי להבין מה הן נעימות ומעלתן
שירה מגעת עד לכיסא הכבוד
והיא בינה לחכמי לב מרפא לדך לנשמה

הלויים המשוררים על הדוכן גלו לי
מעט מסודות השירה אולי ישובה דודי לי
מעט מטעם הרינה אולי ירצני שוב אבי

השירה מים חיים לבני צובא ימתקו כסם חיים
ברון יחד כוכבי בקר עורו נא
ושיר חדש שירו לא-ל יושב תהילות ישראל