El Moul Homati par Moché Douweik A Capella à Ades Makam : Kourd • Piyout : El Moul Homati
 • אל מול חומתי
  מלים: מנחם מ. מוסטאקי
  לחן: אמאל חייאתי- 
  ביצוע במקור: אומכלתום 
  לחן: מוחמד עבדל ווהב

  אל מול חומתי , דומעת עיני, על מקדשי.
  על החרב בה, ששמה אויבי  הילך חופשי,
  על בנים שגלו, הרחק מארצם-3 ואין משיב
  חדש לי,ימי חדש לי, ובנה לי ביתך,-2
  חדש לי, ושים מחסדך שים לי -4
  קרב זמני -3 מלכי החיש-3 
  מהר -2 מלכי החיש.

  אל מולי חומתי, עיני יה יה אוריד דמעי -2 הלילה.
  יה חביבי עד מתי,  יה חביב נזנחתי,
  יה חביבי נא שובה ,אל תאחר עיתי-2
  החזר לי מלכי לבית מעוני, מהר בשנית אנא בן דוד,-2
  הכרת את אויבי, ונקום נקמתי, ושפוך חמתך, אנא גרש יה חביבי מגיני, אויב מארצך, -2
  וקבל תפילתי,וקבץ שבטי יה,וקבל בטוב,-2
  הבא עדתך לציון עירי,יה חביב אל רם-2
  החזר תפארתי אב רחמן, 
  כימי משה רועה נאמן,-2
  בערי יהודה נגיל ,יה חביבי-3
  יזרח אורי-2 אנא-4 לעולם.
  ועקדת יצחק על מזבחך, זכר לי יה אל ושמע לרינת-2 
  עמך אל טוב, יה אלי,לך יגיש.
  חדש לי ימי חדש לי,,,,

  אלי חובי כלה, כל עוון מחק. אלי ורפא למכאובי, ורפא לצירי.-2
  ושלח אליה,הר המוריה, משוש הקריה,לארץ צביה-2
  ושלח אליה,עיר הבנויה-3 הבנויה לכל שבטי יה.
  אגדלה שימך יה אל, אגדלה בשיר הלל-2
  נפשי תודה לך,בתהילה-2
  עת אחזה שובך חיש,בשנית-2
  כל חי יודה לך ויאמרו -4 ימלוך ה׳ לעולם.
  עז וזמרת יה-2 תן, לעמך תן
  עז וזמרת יה-2 לישועה תתן.
  ועקדת יצחק וכו׳ חדש לי ימי חדש לי וכו׳

  יה חביבי לנו תן,אור וברכה, שלום חיים עוז ותהילה-2
  בששון ובשמחה ישובון ציון עירך,בשיר ובגילה.
  תורתך חביבי בכל ביתי ועירי,-2
  תאיר את לילי,ותאריך יומי,
  בזכות בזכות תורתינו, נאמן בזכות,-2
  תשלח תשבי יגאלנו, תשלח תשבי-3
  אל נחלתו כל איש ישוב, יחזה תחת גפנו-2
  כל נשמה לך אל בחיבה ,אה בחיבה תהלל
  לך אל יחיד, אנא חזק קהל שבטי כל שבטי יה-3 חזק ושמור לי,עליו הגן-2
  קבץ נדחים אף ממרחקים-2
  את כל בני יה , לעיר הבנויה, עתה החזר.
  ועקדת יצחק וכו׳ חדש לי ימי חדש וכו׳

 • Date d'ajout: 2022-11-10 22:21:28

 • Inscrivez-vous ou connectez-vous pour laisser un commentaire