Kassat Hanna par Rav Shmouel Houri A Capella Tichea Beav • Piyout : Kassat Hanna
 • אסמעו קולי אנא חנה ואנצ'רו מה ג'ראלי
  כאנו ענדי סבעה ולאד פי עז וכראם ודלאלי
  וכאן פיהום טפל צגיר וג'הו יצ'וי אליאלי
  וקעו פי יד אלכאפר מה יכאף מן רב אלעאלי

  יצלח לנא אידא בכינא טול אלאייאם ואליאלי

  נבוכדנצר אסתייצרהום וקאל להוס אעבדו מעבודי
  קום תקדדם יא כביר יא כאפר יא יהודי
  כון טאיע למעבודי לא תציר מדבוח ממדודי
  לא תסמע כלאם ג'הלך ולא תכאלף מקצודי
  ואן כאלפת יא וילך תוקע מתל אטטיר אלעאלי

  ג'אובו בפצח אלסאן אסמע לי יא סולטאן
  ליס ועבד גיר רבבי הווא באלק כל אנסאן
  אנתי אקל מן דאלך גדווא תציר בלא כפן
  לא מעבודך ינפעך ולא צנאם ולא צולבאן 
  קאל אקתלו האד אלכאפר פי דמתי ופי חלאלי

  אכדאו אלמסכין וכרכרוה כתפו ידיה ללורא
  ונזעו לו תיאבו ורמאוה פי חופרא
  וג'אבו אומו תנצ'ר האד לעדאב ולעברא 
  והווא יעייט יא אמי חמלי וכוני צאברה
  וין אלעז אלדי כאן לננא יא אומי ויא דלאלי

  ג'אבו אתאני יבכי ודמעתו מתל אטופאן
  וקלבו קויי במולאה הווא כאלק כל אנסאן
  ומסכוה בין ארבעה וקדמוה לסולטאן
  קאל לו יא ולדי טיעלי קום אעבד אצולבאן
  ולא תסמע כלאם גורך ולא תצ'יע מן באלי

  ג'אובו יא צולטאן לא תטוול פי כלאמך
  האש אנתי יא תעיס והאש הווא מקאמך
  גודווא תפנא ותרוח ותתנסא אייאמך
  יופא ג'מיע מאלך ויבטל ג'מיע חכאמך
  קאל אקתלו האד אכאפר ולא יבטטל אקואלי

  מסכו לולד ודבחו והווא פי חג'ר אומו
  והייא תעייט יא ולדי ולסדרהא תצ'מהו
  ותרמי נפסהא ללוטא ותתמרגד פי דמו
  וליס וג'דת מן יואנסהא ויצברהא עלא המו
  חזנו עלייא וזידו עלא הממי וחואלי

  ג'אבו אתאלת מכתתף ודמעתו כאנת סאיילא
  קאל לו יא ולחי טיעלי ותכון פי קדד אלעאילא
  קום אעבר מעבודי ותציר אייאמך טאילא
  ונעליך דרג'א עאלייא ווי'על ידך טאילא
  טיעלי וסמע כלאמי תעלא עלא ג'מיע רג'אלי

  ג'אובו בחסן לכלאם אתצנט לי וסמע
  מעבודך צנעת אנסאן ודנין להו וליס יסמע
  אנף להו וליס ישם עינין להו וליס יקשע
  ידין להו וליס ימסך רג'לין להו וליס יסראע
  מתלך מתל מעבודך יא כאפר יא ג'והאלי

  חכם עליה בלקתל וקאל עייטו לי למוסעאלי
  כודו האדא וערבוה ומן לחמו אשוי וקלי

  האדא מכאלף דיני דאיים לסאנו עאלי
  אסתחקר במעבודי וסתהזא בפעאלי
  האת לי דממו עאג'לן אהנץ' בלא מהאלי

  כדאו למסכין וג'ררוה ומן ראצו קד סלכוה
  וקטעו ידיה ורג'ליה ורמאוה קדדאם אוכוה
  ואומו בלעין תנצ'ר כיף סללו להו מכהו
  ולא קדרת תקול כלמה גיר נפסהא מעה נפסהו
  והייא תעייט ותבכי ותקול יא חולאי ויא רג'אלי

  ג'אבו ארראבע מסכין וקלבהו כאייף מכצור
  קאל לו יא ולד טיעלי ולא תכאלף למהמור
  אנצ'ר כואתך כיף צארו מרמיין בלא קבור
  מועלי וסמע לי תנאל כל כיר ותפור
  ונבני לך קצור עאלייא ולא תצ'יע מן באלי

  תק וקאל לסולטאן כתתרת עלייא כלאמך
  עלינא נקבלו חכם רבנא נמותו לכל בחכאמך
  מן דנובא ראד עלינא ורמאנא קדדאמך
  מקבול ולא נטיעו לך ולא נעבדו אצנאמך
  מה נעבדו כאן אילנא הווא מצררף עלה כל עאלי

  חרג' למלך וקאל אקתלוה קתלא שניעא וצריעא
  חטוה פי חג'ר אומו והייא סאכתא מוטיעא
  עדבוה עדאב מעג'ב בקלב וכצוחה פצ'יעה
  דבחו לולד פי חג'רהא והייא צאמתא מוג'יעא
  תנצ'ר פיה ותתחרק ותקול יא כבאדי ויא רג'אלי

  ואמא לכאמס ג'בוה והווא יעייט בלחרקא
  יא אממי חכם אללה אקבלי ולא תחמי בצ'רקא
  לו יפגי מננא אלוף לא נעבדו צ'רב מטרקא
  אנתי יא אממי אצברי רבבי ראד בלמשקקא
  יחכם אללה במה ישא פי ג'מיע לפעאל

  ווקפו לולד קדדאמו קאל לו יא ולד נעלמך
  מעבודי הווא ינפעך וינג'יך מן הממך
  ג'אובו בהאד לכלאם לא תסתעין בצנאמך
  ג'דווא תמות ותרווח אנתי וג'מיע אחכאמך
  מתלך מתל מעבודך ג'דווא פננאר שעאלי

  וקאם למלך ותכבט וקאל פיהם מאני ראג'י
  כודוה וזידו פי עדאבו חמק למלך והווא פאג'ע
  כדאו לסכין ועדבוה וצאר לחמו מתווג'ע
  ומן כתרת לעדאב מסכין יומין והווא ינאזע
  וההוא פי שמס ילקף יומין כאמלין בליאלי

  ג'אבו אסאדס מצ'רוב והווא פי חדיד מקפפל
  וכיף רא למעבוד צאר וג'הו יתבדל
  קאלו יא כאפר לא תזיד עלייא ולא תתגפל
  אסרע עלייא בלמות רבבי פיך יסתנקם
  נמות ולא נכאלף קול אללה לעאלי

  נתק למלך וקאל אקתלוה וכלליו אומו תנצ'ר
  דבחוה מן ודן לודן ודמיע מן עיונהא תנתתר
  והייא תעייט ותבכי ולא להא קלב יצבר
  תנווח ותנדב ולא לקאת חנין יצ'בבר
  והייא תזעק ותבכי ותקול יא רג'אלי

  ג'אבו הסאבע מסכין וכאן עמרו תלאת סנין
  והווא יבכי בדמוע ג'זיר ויקול יא רב אלעאלמין

  מקבול חכמך ברצ'א יא אללה כאפי אצ'אלמין
  ואמו תבוס ותעאנק פיה ותזעק בצות אן חנין
  יא עזר לא תטיעלהום ולא יג'ררוך בלקואלי

  תעאלא יא צג'יר ואסמע וכון טאייע לכלאמי
  לא תכאלף אמרי ומעבודי ואצנאמי
  ונעליך דרג'את עאליה ונג'עלך ימאמי
  וזיר פלמלך נאצ'ר ותחכם עלא חוכאמי
  אלכל יצירו פי קסמך אסלאח ואלמואלי

  ג'אובו יא צ'אלם אנתי תכאף מן מכלוק
  תעבד מעאבד לא ינעפו יתבאעו ויתשראו פסוק
  תכללי אללה אלעאלי חי וקיים הווא מותוק
  תקולי נעבד לצנאמך הום חטב מתאע שוך
  יא חזני עלא עקלך ונראך צ'אייע מן באלי

  פאקאל יא ולד טיעלי פי מה קעאד נקולך
  נחט כאתמי בין עסאכרי חדא למעבוד נרמיאולך
  אנחנא והאתולי ועאווד מרתין וכון סאלך
  וקול לאמך תעבד מעבודי ולא תקתל ותנהלך

  אמא כואתך פרחו ואנתי יא צג'יר אצג'אלי
  פקאל למלך ללכודאם האתו חנה קדאמי
  יא חנה קולי לולדך יבאייע לצנאמי
  ונג'עלו וזיר חאכם יחכם עלא חכאמי
  תעיש אנתי ויעיש ולדך ולא יכאלף כלאמי
  יא חנה קולי לולדך באש יסמע אקואלי

  רדדת אג'ואב ללמלך אג'מעני באולאדי
  יא עזר לא תטיע להם יא רוחי ויא פואדי
  אנצ'ר מה כנת פי חשאייה תסע שהור בלעדאדי
  ורבביתך וגדדיתך וטעמתך מן תאדי
  אנהאר מעא אליל עאמין כאמלין בליאלי

  ג'אובהא יא אממי אתרכני נמשילהום
  יפעלו פייא קצרהום ומה יריד קלבהום
  אנא ליס אעז מן כואתי קתלי כיף קתילהום
  נכון פארח פי מותי ולא נטאוע פי אמרהום
  מה נעבד כאן אילאנא מצררף עלא כל עאלי

  ענקתהו לצדרהא והייא תבכי ותקול
  יא ולדי ויא צגירי חכם רבבך הווא מקבול
  מקאמכום פג'ננא מעא אבבתכום אלכול
  יא סעדך יא וחידי חין לם קבלת עקל מג'ל
  אילנא יחכם פי נבוכדנצר ויעדבו עדאב אלכמאלי

  אכדוה מנהא והייא תבכי ותקול יא צגירי
  אש דגובי ואש עמאלי ואש הווא תדבירי
  יא מולאי לא בקאלי לא כבירי ולא צגירי
  מא פצ'ללי פדדניא לא אניס ולא עשירי
  חצרני אזמאן פי כבאדי וכדא מני ארג'אלי

  דבחוה פי חג'רהא והייא תנצ'ר בעיונהא
  וקעת עליה ותכבטת וטלעט לאללה רוחהא
  עלא מה נאבהא ועלא מה ג'רא פי ולאדהא
  האדי הייא קצת חנה וג'מיע מה צאר להא
  צבחאן מן בהאדא רצ'א ליה לקול ולפעאלי

  וצוט כרג' מן אסמא יא סעדך יא חנה
  אנתי וסבעא ולאדך מפתוחה לכם אג'ננא

  ועלא קריב יבני מקדסנא, ונסכנו פיה כמא כננא
  ויהלך ג'מיע עדיאננא,וירחם ג'מיע אומתנא
  יג'י אליהו ויבשרנא, ומעאה בן דוד בלכמאלי
  יצלח לננא אידא בכינא,טול איים וליאלי 

 • Date d'ajout: 2021-07-18 19:47:38

 • Inscrivez-vous ou connectez-vous pour laisser un commentaire