Atem Reitem אתם ראיתם

David Shiro - Atem Reitem - A Capella

Ecouter »

Source : Tir Ya Tayer

Paroles

מילים:דוד שירו לחן:יטר יטייר

השב י-ה השב י-ה הבנים  השב הבנים מבין העמים,
עמך תבשרם א-ל בטוב, ולירושלים אהבתי תביא,
התר עם הכבול, ככתוב.

אתם ראיתם מה רבו מעשיו, אתם ראיתם כוחו מלא עולם,
אתם ראיתם ידו החזקה, אתם ראיתם את מעשי ידיו.

א.לשמו נהלל הטוב והמטיב, דבר מלך לעד לנגדי תמיד,
אתם ראיתם אדיר ומרומם, אתם ראיתם נורא תהילה.

ב.נודה לו בכל יום בשיר ומזמור, על רוב החסדים לא-ל קונה הכל,
אתם ראיתם אדיר ומרומם, אתם ראיתם נורא תהילה.