Aeroukh Yamim אערוך ימים

Youval Taieb : Aeroukh Yamim

Voir »

Emmanuel Shalom : Aeroukh Yamim (A Capella) (Ades) (Rast) Ekev 5782

Voir »

Source : Aroukh Limin

Paroles

מילים : יוסף גרמון

אערוך ימים , אערוך ימים , לגאון רמים .
אערוך ימים , אערוך ימים , לגאון רמים , בשיר ותחינה .
כבודך הראה , בביתך השרה , וכונן ביתך .
אערוך ימים , לגאון רמים , בשיר ותחינה , בשיר ותחינה :
א. דימעה , תיזל מן העין , ותשמח בבינינו .
   שוועת עמך מלכי , אל חובי מגן רחום .
   קמים בלילה לכבודך , לומדים תורה , לומדים תורה בערגה .
   חוקיך אלמד , באהבה , וכונן בה , וכונן אדמתנה .
   בית ועדי חובי , שרד לי מלכי , השיבה לי .
   ביתך בנה יה , בדור בני יה . השיבה לי .
   למדתי חוקך חוקך , כל יום לכבודך לכבודך , מעוז היא לי :
אערוך ימים , לגאון רמים , בשיר ותחינה , בשיר ותחינה :
ב. יכון ועדך , יכון ועדך , וחיש בעגל אנא שואל . והושעני .
   מביט אני בראש אדיר , מביט אני בראש אדיר .
   נשאני , נשאני והושעני והושעני .
   מביט אני , בראש אדיר , בבית בחירתי .
   אנא שוועי , שמע שוועתי , אנגב דמעת עין , כל היום וכל הליל .
   וישמחו הצדיקים , כי שמרו אמונים .
   ישמח בי איתן , אגיל בך איתן , ושם נשיר :
אערוך ימים , לגאון רמים , בשיר ותחינה , בשיר ותחינה :
ג. אערוך ימים , אערוך ימים , אערוך ימים ,
   ימיני תשלח אלי יה , לקץ ימים , ימיני יגאל בני יה .
   מזמן תנאים , שנים אלפיים . אדון יה ענה יה .
   אלפיים שנה , מחכים אנא . לאור עיני יה .
אפתח עיני , אראה גואלי , אימתי אבי אבי , עבדך יגיל :
אערוך ימים , לגאון רמים , בשיר ותחינה , בשיר ותחינה :