Lael Nora לאל נורא

De meme source : Lelo Mora Lakh Aranen Ana El Ram

David Shiro - Lael Nora

Ecouter »

Kfir Partouche : Lael Nora (Bayat) Wayehi 5779

Voir »

Source : Wala Mara

Paroles

מילים: מנחם מ. מוסטקי  לחן:וולא מרא


לאל נורא רם ונישא נהללה לאל נורא שבח ואורה נהללה

לאל נורא מגן ועזרא נהללה לאל נורא נותן התורה נהללה


לבית מעוני שובה האל בנך י-ה רוחי מהר העלה

שא נא עוונם השב כבודם ואל תשכח נא דמעת רחל

לבית מעוני שובה האל בנך י-ה רוחי מהר העלה

שופר השמע נא תוך קרית חנה ובין דוד לי הוא הגואל

אז ארנן לאל ארנן לשמך רנן רנן רנן לך ארנן

לאל נורא י-ה חביבי אשיר י-ה חביבי אשיר בחיבה אה י-ה חביבי


שמחני אלי אנא אל לעד חסדך חביבי חי לעולם

שים נא בליבי יראתך אבי לנו הייה נא הייה כטל

הייה כטל טל טל לעם ישראל חביבי הייה כטל

הייה כטל טל טל חסדך חביבי חי לעולם