David Shiro - Musique

 • David Shiro - Leerets Yisrael A Capella


 • Piyout : Leerets Yisrael
 • מילים: מנחם מ. מוסטקי לחן: סנה וסנתיין

  לארץ ישראל, לארץ ישראל, שבים לך ארצנו, מכל תבל.
  (סובבתי סובבתי בכל העולם, רק ישראל הטובה מכלם.(2
  כאן ביתי מולדתי בלתך לי אין.

  (א-ישראל נחלת אבותינו, בה נחיה נבנה את ביתנו.(2
  בשלוה נגדל ילדנו, יברך הא-ל מעשינו,
  בירושלים הבירה, נלמד תורה בשמחה,
  בירושלים הבירה, נלמד תורה בקדושה.
  ביתי מולדתי בלתך לי אין.

  (ב-ישראל בימיני  נשבעתי, איך-אשכחך ואותך כה אהבתי.(2
  ועיני בכל יום לך נשאתי, ואת אחי ורעי בך מצאתי,
  (דמעה בעיני ובלב שמחה, בראות ציון מקום מקדש.(2
  ביתי מולדתי בלתך לי אין.

  (אור ושמחה ליהודים, בירושלים כולכם חיים.(4

  (ג-אעברה נא ואראה, את ההר הטוב הזה.(2
  אל מעבר לירדן, בית מקדש במוריה.
  אור ושמחה ליהודים, בירושלים כולכם חיים.

  (ד-א-ל עטר עז וגבורה, את צבא ההגנה.(2
  לחיילינו האמיצים, שינצחו את האויבים.
  אור ושמחה ליהודים, בירושלים כולכם חיים.

  (ה-ישראל אומה נבחרה, אלפי שנים גלות עברה.(2
  ועל התורה שמרה, תחי ישראל לעולם.
  אור ושמחה ליהודים, בירושלים כולכם חיים.


 • Publiée le : 2020-04-28 10:05:28

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour laisser un commentaire