Yshai Warsano ישי ורסנו

Yshai Barsano - Shaharit + Keter Nahawand

Ecouter »

Yshai Barsano - Shaharit Shabbat Makam Rast

Ecouter »

Yshai Warsano (A Capella) (Ades) (Havdala) (Nahawand) Emor 5779

Voir »

Yshai Warsano : Ani Ashir Lakh (Nahawand)

Voir »

Yshai Warsano : Eli Aneni (Rast)

Voir »

Yshai Warsano (A Capella) (Ades) (Arvit Moçaé Shabbat) (Siga) Aharé Mot - Kedoshim 5781

Voir »